அரண்டு நிற்கிறோம் அரசியல் பண்டிதனை இழந்து

ஒரு தலைவனின் வரவு
|