என்றும் ஒளி வீசும் தத்துவ விளக்கு!

ஒரு தலைவனின் வரவு
|