அன்னையே! நாம்வணங்கும் ஆலயமே !

ஒரு தலைவனின் வரவு
|