புதிய பாடல்கள்

உயிர் பெறும் மாவீரம்

புதிய பாடல்கள்

கல்லறைக் காவியம்

புதிய பாடல்கள்

வணக்கம் மாவீரா

புதிய பாடல்கள்

கார்த்திகை புதல்வன்

புதிய பாடல்கள்

இது புலி பிறந்த மண்

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள், புதிய பாடல்கள்

விடியலை நோக்கி

புதிய பாடல்கள்

மாவீர மொழிகள்

மாவீரர் பாடல்கள், புதிய பாடல்கள்

வழி காட்டும் ஒளி

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள், புதிய பாடல்கள்

எப்போது வருவீர்கள்

புதிய பாடல்கள்

எழு கதிர்

புதிய பாடல்கள்

தியாகத்தின் மூச்சு

புதிய பாடல்கள்

தமிழர்

புதிய பாடல்கள்

குருதி வலி

புதிய பாடல்கள்
ஒரு தலைவனின் வரவு
|