தேசியத் தலைவர் பாடல்கள்

இது புலி பிறந்த மண்

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள், புதிய பாடல்கள்

வழி காட்டும் ஒளி

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள், புதிய பாடல்கள்

ஒரு தலைவனின் வரவு

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள், தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்

ஈழச்சூரியன்

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள், புதிய பாடல்கள்

தலைமகனுக்குத் தாலாட்டு

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள், தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள், புதிய பாடல்கள்

தாய்ப்புலிக்குப் புகழ்ப் பரணி

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள், புதிய பாடல்கள்

விண்ணேறிய வீரம்

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள், தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்

எங்கள் விழி

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள், தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்

அண்ணைத்தமிழ்

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள்

நீங்கள் இன்றி தமிழ் தெய்வமில்லை

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள்

சுதந்திரத் தமிழ்

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள்

சுயத்தை வென்றவன்

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள்

காலம் தந்த தலைவர்

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள்

இது பிரபாகரன் காலம்

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள், தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
ஒரு தலைவனின் வரவு
|