தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்

ஒரு தலைவனின் வரவு

ஒரு தலைவனின் வரவு

தேசியத் தலைவர் பாடல்கள், தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
இது நெருப்பின் குரல்

இது நெருப்பின் குரல்

தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
நெருப்பில் நிராடுவொம்

நெருப்பில் நிராடுவொம்

தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
தேனிசைத் தென்றலும் புயலும்

தேனிசைத் தென்றலும் புயலும்

தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
தாய்நிலத்து வேலி

தாய்நிலத்து வேலி

தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்

இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்

தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
தமிழீழ எழுட்சிப் பாடல்கள்

தமிழீழ எழுட்சிப் பாடல்கள்

தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
சிவளைக்காளை

சிவளைக்காளை

தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
நாம் தமிழர்

நாம் தமிழர்

தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு

புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு

தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
தமிழர் தாகம்

தமிழர் தாகம்

தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
தமிழ் வீரம்

தமிழ் வீரம்

தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
அன்னியர் வந்து புகலென்ன நீதி

அன்னியர் வந்து புகலென்ன நீதி

தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
எழு எழு தமிழா

எழு எழு தமிழா

தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
வீரத்தின் வேர்கள்

வீரத்தின் வேர்கள்

தேனிசை செல்லப்பா பாடலகள்
ஒரு தலைவனின் வரவு
|