வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள்

நெருப்பலைகள்

வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள், வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள்

அலையின் கரங்கள்

வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள், வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள்

அலையின் வரிகள்

வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள், வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள்

ஆனையிறவு

வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள், வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள்

தீக்குளித்த நேரம்

வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள், வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள்

முன்னேறிப் பாய்வதென்ன அம்மா

வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள், வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள்

வெற்றி நிட்சயம்

வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள், வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள்

ஓயாத இசை அலை

வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள், வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள்

முல்லை போர்

வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள், வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள்

பூநகரி நாயகன்

வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள், வெற்றிச்சமர்ப் பாடல்கள்
ஒரு தலைவனின் வரவு
|