வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்

அழியாச் சுவடுகள்

அழியாச் சுவடுகள்

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
தீயது மூட்டிய தீராத வீரம்

தீயது மூட்டிய தீராத வீரம்

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
அக்கினிச் சுடர்கள்

அக்கினிச் சுடர்கள்

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
வங்கத்திலே ஒரு நாள்

வங்கத்திலே ஒரு நாள்

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
காற்றில் கேட்கும் குரல்

காற்றில் கேட்கும் குரல்

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
உம் நினைவில்

உம் நினைவில்

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
இலட்சிய நெருப்பு

இலட்சிய நெருப்பு

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
சிரிப்பின் சிறகு

சிரிப்பின் சிறகு

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
சமர்க்கள நாயகன்

சமர்க்கள நாயகன்

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
கிழக்கில் வீழ்ந்த வித்துக்கள்

கிழக்கில் வீழ்ந்த வித்துக்கள்

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
நடுக்கல் பூமி

நடுக்கல் பூமி

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
புலி மகளிர் புதைத்த புயல்

புலி மகளிர் புதைத்த புயல்

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
சமர்க்கள நாயகிகள்

சமர்க்கள நாயகிகள்

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
வீரத் தளபதிகள்

வீரத் தளபதிகள்

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
அணையுமா ஆனந்தபுர நெருப்பு?

அணையுமா ஆனந்தபுர நெருப்பு?

வீரத்தளபதிகள் பாடல்கள்
ஒரு தலைவனின் வரவு
|