மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்

இறுவெட்டு: மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்

தாயக விடுதலையில் ஆகுதியான அனைத்து மாவீரச் செல்வங்களின் ஈகங்களின் பாமாலையை “மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்” எனும் ஓர் கோர்வையாக்கி தேசக்காற்றில் வீசச்செய்துள்ளோம்.

 • மாவீரர் சுமந்த...
  5:25
  28 33

  “01. மாவீரர் சுமந்த…” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • வணங்குகின்றோம்.....
  4:19
  33 16

  “02. வணங்குகின்றோம்…..” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • கல்லறை விடை…..
  6:37
  17 13

  “03 – கல்லறை விடை…..” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • குழிகளிலிருந்து...
  6:47
  13 25

  “04. குழிகளிலிருந்து…” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • கல்லறை மீதினிலே….
  5:35
  10 10

  “05. கல்லறை மீதினிலே….” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • மேகம் வந்து….
  5:49
  8 14

  “06. மேகம் வந்து….” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • காலத்தால் அழியாத…..
  5:58
  11 16

  “07. காலத்தால் அழியாத…..” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • மாவீரர் புகழ்......
  6:58
  11 12

  “08. மாவீரர் புகழ்……” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • கார்த்திகை மாதம்….
  6:30
  14 15

  “09. கார்த்திகை மாதம்….” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • விழியூறி நதி....
  6:00
  4 16

  “10. விழியூறி நதி….” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • விழி மடல் மூடி….
  6:17
  14 18

  “11. விழி மடல் மூடி….” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • உயிர்கள் உறங்கும்…..
  6:28
  9 52

  “12. உயிர்கள் உறங்கும்…..” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • ஊர் எங்கும்.....
  4:01
  6 17

  “13. ஊர் எங்கும்…..” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • நெஞ்சிலே எரியும்….
  5:37
  7 21

  “14. நெஞ்சிலே எரியும்….” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • கல்லறை மேனியர்….
  5:44
  11 22

  “15. கல்லறை மேனியர்….” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • கல்லறைகள்......
  5:54
  15 12

  “16. கல்லறைகள்……” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • வித்தொன்று........
  5:12
  4 19

  “17. வித்தொன்று……..” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • கண்ணீரில்.....
  4:14
  5 10

  “18. கண்ணீரில்…..” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • எங்கள் தமிழ்.....
  5:44
  7 9

  “19. எங்கள் தமிழ்…..” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • ஒ வீரனே.....
  6:03
  8 11

  “20. ஒ வீரனே…..” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • மாவீரர் புகழ்…
  5:02
  10 10

  “21. மாவீரர் புகழ்…” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • பூமித் தாயே....
  8:52
  5 14

  “22. பூமித் தாயே….” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • அம்மா உன்......
  4:48
  6 8

  “23. அம்மா உன்……” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • கல்லறை பாடிடும்
  6:54
  4 9

  “24. கல்லறை பாடிடும்” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • பொங்கும் கடலும்…
  6:29
  5 11

  “25. பொங்கும் கடலும்…” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • கார்த்திகை பூக்களே…
  5:47
  9 14

  “26. கார்த்திகை பூக்களே…” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • இனிதான உலகத்தில்….
  5:51
  4 15

  “27. இனிதான உலகத்தில்….” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • கல்லறைக்குள்ளே…
  4:51
  9 8

  “28. கல்லறைக்குள்ளே…” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • மாவீரத் தியாகி.....
  5:35
  5 9

  “29. மாவீரத் தியாகி…..” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • விண் வரும்.....
  7:10
  8 13

  “30. விண் வரும்…..” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • வீரன் மண்ணில்…..
  5:41
  6 11

  “31. வீரன் மண்ணில்…..” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • விண் மீதினில்…..
  4:41
  7 10

  “32. விண் மீதினில்…..” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • உயிர் வீணை…
  6:06
  4 12

  “33. உயிர் வீணை…” from மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்.

 • கண்மூடி துங்கும்…..
  7:15
  8 11

  “34. கண்மூடி துங்கும்…..”.

 • கல்லறையில்......
  7:18
  23 16

  “35. கல்லறையில்……”.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்