உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்

இறுவெட்டு: உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்

முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணின் நாங்கள் ஆயிரம் ஆயிரமாய் புதைக்கப்பட்ட நிலத்தின் குரலின் பல்வேறு ஒலிப்பேழையில் வெளிவந்த வார்த்தைகளால் கூறமுடியாத வலிகளை “உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்” எனும் இசைக் கோர்வையாக்கி தேசக்காற்றில் வீசச்செய்கிறோம்.

 • முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணே...
  7:56
  32 17

  “01. முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணே…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • கடலே கடலே...
  9:34
  23 12

  “02. கடலே கடலே…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • முள்ளிவாய்க்காலில்...
  6:07
  17 9

  “03. முள்ளிவாய்க்காலில்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • கண்ணே கண்மணியே...
  7:32
  12 8

  “04. கண்ணே கண்மணியே…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • விழிகளில் தெரிகின்ற...
  7:25
  14 6

  “05. விழிகளில் தெரிகின்ற…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே...
  5:04
  12 7

  “06. எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • மண்ணே தாயமண்ணே...
  6:52
  11 8

  “07. மண்ணே தாயமண்ணே…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • மானம் காத்த வீரர்...
  6:16
  10 8

  “08. மானம் காத்த வீரர்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • காய்ந்து போகாத...
  5:30
  7 9

  “09. காய்ந்து போகாத…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • கொத்து கொத்து...
  4:57
  6 5

  “10. கொத்து கொத்து…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • முள்ளிவாய்க்காலில்...
  6:03
  7 9

  “11. முள்ளிவாய்க்காலில்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • உலகின் முற்றத்திலே...
  5:38
  2 7

  “12. உலகின் முற்றத்திலே…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • உலகே உன் - ஆண்...
  8:28
  4 5

  “13. உலகே உன் – ஆண்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • முள்ளிவாய்க்கால் முற்றத்திலே...
  5:51
  6 8

  “14. முள்ளிவாய்க்கால் முற்றத்திலே…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • நந்திக்கடல் பாடுகிறேன்...
  4:22
  5 8

  “15. நந்திக்கடல் பாடுகிறேன்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • உலகே உன் - பெண்...
  8:42
  4 7

  “16. உலகே உன் – பெண்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • இரத்தத்தில் நாம்...
  5:57
  4 7

  “17. இரத்தத்தில் நாம்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • மெல்லிய இரவில்...
  3:32
  2 6

  “18. மெல்லிய இரவில்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • நந்திக்கடல் அலையே...
  5:13
  8 6

  “19. நந்திக்கடல் அலையே…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • ஓலங்கள் ஓயவில்லை...
  6:10
  2 8

  “20. ஓலங்கள் ஓயவில்லை…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • யாரும் இல்லா...
  5:21
  3 8

  “21. யாரும் இல்லா…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • ஓலம் கேட்குதே...
  5:09
  5 9

  “22. ஓலம் கேட்குதே…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • ஈழமண்ணில் நாங்கள்...
  7:53
  3 6

  “23. ஈழமண்ணில் நாங்கள்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • ஆறுதல் தேடி...
  6:03
  3 9

  “24. ஆறுதல் தேடி…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • தன்னந் தனியாய்...
  5:41
  5 7

  “25. தன்னந் தனியாய்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • முள்ளிவாய்க்கால் எப்போதும்...
  6:45
  8 10

  “26. முள்ளிவாய்க்கால் எப்போதும்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • உலகே உனக்கு கண்...
  7:22
  6 8

  “27 உலகே உனக்கு கண்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • குருவி கூட்டம்...
  5:44
  5 6

  “28. குருவி கூட்டம்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • மறந்து போகுமா...
  7:28
  6 5

  “29. மறந்து போகுமா…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • கொடுங்கோலன்...
  4:18
  5 7

  “30. கொடுங்கோலன்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • ஈழமண்ணில் சூறாவளி...
  8:05
  3 6

  “31. ஈழமண்ணில் சூறாவளி…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • இனியும் இனியும்...
  5:06
  2 7

  “32. இனியும் இனியும்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • முள்வேலி கம்பிக்குள்ளே...
  7:29
  1 6

  “33. முள்வேலி கம்பிக்குள்ளே…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • எங்களினம் ஆண்டதம்மா...
  4:31
  1 5

  “34. எங்களினம் ஆண்டதம்மா…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • எப்படி தாங்குவது...
  6:19
  1 6

  “35. எப்படி தாங்குவது…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • சொந்த மண்ணில்...
  5:06
  2 5

  “36. சொந்த மண்ணில்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • காலநதி ஓடுகின்ற...
  5:41
  1 6

  “37. காலநதி ஓடுகின்ற…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • உலகே உலகே ஒரு...
  7:58
  2 7

  “38. உலகே உலகே ஒரு…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • தமிழீழம் அழித்தானை...
  4:21
  1 5

  “39. தமிழீழம் அழித்தானை…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • முள்ளிவாய்க்கால் சோகம்...
  5:50
  3 6

  “40. முள்ளிவாய்க்கால் சோகம்…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • தோணி பிடிச்சு...
  9:38
  2 5

  “41. தோணி பிடிச்சு…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • விடிவெள்ளி பூக்கவில்லை...
  5:13
  3 5

  “42. விடிவெள்ளி பூக்கவில்லை…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • விழுந்தோம் என்று...
  4:24
  3 5

  “43. விழுந்தோம் என்று…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • என் அன்னை பூமி...
  5:59
  3 4

  “44. என் அன்னை பூமி…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • தாயகமே அழுகை...
  5:31
  6 6

  “45. தாயகமே அழுகை…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.

 • ஒன்றல்ல இரண்டல்ல...
  5:04
  9 10

  “46. ஒன்றல்ல இரண்டல்ல…” from உதிரம் உறைந்த முள்ளிவாய்க்கால்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை