யாகராகங்கள்

இசைப்பேழை: யாகராகங்கள்

 • தீயினில் எரியாத...
  6:40
  2 5

  “01. தீயினில் எரியாத…” from யாகராகங்கள்.

 • எங்கள் ஈழம்...
  5:06
  4 6

  “02. எங்கள் ஈழம்…” from யாகராகங்கள்.

 • சத்தியம் தான்...
  4:01
  3 5

  “03. சத்தியம் தான்…” from யாகராகங்கள்.

 • கண்ணே கண்ணே...
  5:06
  2 5

  “04. கண்ணே கண்ணே…” from யாகராகங்கள்.

 • தமிழா தமிழா...
  5:22
  2 5

  “05. தமிழா தமிழா…” from யாகராகங்கள்.

 • பஞ்சவர்ண...
  5:08
  6 7

  “06. பஞ்சவர்ண…” from யாகராகங்கள்.

 • பாரடா பாரடா...
  6:03
  2 5

  “07. பாரடா பாரடா…” from யாகராகங்கள்.

 • சங்கங்கள் கவி...
  4:25
  3 4

  “08. சங்கங்கள் கவி…” from யாகராகங்கள்.

 • சிந்தையில் சீராட்டி...
  4:14
  1 5

  “09. சிந்தையில் சீராட்டி…” from யாகராகங்கள்.

 • நாம் உரிமைக்காக...
  3:41
  2 5

  “10. நாம் உரிமைக்காக…” from யாகராகங்கள்.

 • அன்னைத் தமிழின்...
  4:10
  2 6

  “11. அன்னைத் தமிழின்…” from யாகராகங்கள்.

 • அலையின் மீதிலே...
  5:22
  4 5

  “12. அலையின் மீதிலே…” from யாகராகங்கள்.

 • மக்கள் எம்மை...
  3:47
  3 4

  “13. மக்கள் எம்மை…” from யாகராகங்கள்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்