தளபதி கிட்டு ஒரு காலத்தின் பதிவு

எழுவானில் சூரியன்கள்