தளபதி கிட்டு ஒரு காலத்தின் பதிவு

வேரில் விழுந்த மழை